درس‌های موجود

مشاوره کنکور ۱۴۰۰
البرز صابرنژاد

مشاوره کنکور ۱۴۰۰

مشاوره کنکور 

ویژه کنکور ۱۴۰۰

شروع دوره: تیر ۹۹

نحوه تدریس : آنلاین

مشاور: مهندس البرز صابرنژاد


ادبیات کنکور ۱۴۰۰

ادبیات کنکور ۱۴۰۰

ادبیات کنکور 

ویژه کنکور ۱۴۰۰

شروع دوره: مرداد ۹۹

نحوه تدریس : آنلاین

مدرس: استاد امید مهماندوست


دینی کنکور ۱۴۰۰

دینی کنکور ۱۴۰۰

دینی کنکور 

ویژه کنکور ۱۴۰۰

شروع دوره: مرداد ۹۹

نحوه تدریس : آنلاین

مدرس: استاد اسماعیلی


عربی کنکور ۱۴۰۰

عربی کنکور ۱۴۰۰

عربی کنکور 

ویژه کنکور ۱۴۰۰

شروع دوره: مرداد ۹۹

نحوه تدریس : آنلاین

مدرس: استاد حمیدرضا قاسمی